Regulamin„Kap Of Tii- Pomagasz Ty” 2015

Regulamin Angielskiego Dyktanda Językowego w ramach
„Kap Of Tii- Pomagasz Ty” 2015,

14.04.2015 g. 18.30

Lublin: Aula Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii
i Cudzoziemców, Weteranów 18.

1. Organizatorzy

Organizatorem Angielskiego Dyktanda Językowego oraz gry Bingo,
jest Stowarzyszenie Mała Szkoła Wielkie Szanse, zwane dalej Realizatorem.

2. Zasady uczestnictwa

a) W Dyktandzie 2015 mogą uczestniczyć osoby powyżej 14 roku życia.
Będzie organizowane w dwóch grupach: dla osób znających język angielski
w stopniu podstawowym i dla osób z zaawansowaną znajomością języka.

b) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 2015
jest wpłacenie kwoty minimum 20 zł,
a w grze w Bingo 5 zł na konto Realizatora,
(w tytule przelewu należy podać swój e-mail
oraz wpisać hasło: DYKTANDO + BINGO lub DYKTANDO lub BINGO).
Za udział tylko w Dyktandzie można też wpłacać podczas wydarzenia
do puszki kwestarskiej.
Można wziąć udział w Dyktandzie i w grze w bingo lub tylko
w jednym wydarzeniu.
Drogą mailową Realizator potwierdzi uczestnictwo w wydarzeniu
.

Dane potrzebne do przelewu:

Stowarzyszenie Mała Szkoła Wielkie Szanse

Marianka 97

24-220 Niedrzwica Duża

36 8687 0009 2001 0006 9368 0002

c) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie i w grze w Bingo
200 osobom, które jako pierwsze zgłoszą chęć przystąpienia
do konkursów.

d) Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia
nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2015
i w grze w Bingo numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem
informację zwrotną o treści:
Zostałeś zarejestrowany pod nr……

e) Realizator tworzy listę rezerwową dla 50 osób.
Osoby te nie otrzymują gwarancji, że będą brać udział w wydarzeniu.
Zostaną one dopuszczone do konkursów
(zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej) tylko wówczas,
gdy do Lublina nie dojadą uczestnicy z listy głównej.

f) Realizator do dnia 31 marca 2015 r. zamieści
na stronie
https://wielkieszanse.wordpress.com/
pełne listy zakwalifikowanych do konkursów oraz
listę osób rezerwowych.

g) W konkursie mogą także uczestniczyć studenci filologii angielskiej
oraz absolwenci filologii angielskiej z tytułem magistra bądź licencjata,
a także pracownicy naukowi z tego zakresu
(w grupie dla osób legitymujących się zaawansowaną znajomością języka).

h) W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie
Stowarzyszenia i członkowie ich rodzin.

i) Realizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.

j) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe,
wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
Stowarzyszenie Mała Szkoła Wielkie Szanse
w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

k) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną
zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu,
utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku
i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie
i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem
i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio
promocji konkursu.

3. Jury

a) Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z filologów.

b) Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

c) Członkowie Jury zajmują się w szczególności
przygotowaniem tekstu dyktanda,
prawidłowym przebiegiem Dyktanda,
ogłaszaniem listy nagrodzonych,
interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu
oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

d) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika,
który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

e) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności
podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu

a) Konkurs odbędzie się w Lublinie, 14 kwietnia o godzinie 18.30.

b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać
z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą,
opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych
(telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

e) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

f) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych
i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.
Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego
i napisanie powyżej wersji poprawnej.
Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
Również w poprawkach nie wolno używać wersalików,
czyli wielkich liter drukowanych.

g) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktanda
nie będzie można wyłonić zwycięzcy
(będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów),
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.
Będzie ona polegała na literowaniu wcześniej wylosowanych słów.
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów.

h) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

i) Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia, około godziny 21.00

j) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy
w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.

k) Tekst dyktanda

Teksty dyktanda zostały opracowane na podstawie publikacji
jednego z wydawnictw językowych.
Według przyjętych przez Radę Europy poziomów biegłości językowej,
jeden tekst jest na poziomie A2 i C1

l) Po dyktandach dla zainteresowanych osób zostanie przeprowadzona gra w bingo.

5. Nagrody

a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom
Angielskiego Dyktanda Językowego 2015
i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych
14 kwietnia 2015 roku.

b) Zwycięzca Angielskiego Dyktanda Językowego 2015
otrzyma nagrodę i tytuł :
ENGLISH SPELLING CHAMPION 1 2015(C1),
ENGLISH SPELLING CHAMPION 2015( A2) .

c) Zwycięzca w grze w Bingo otrzyma nagrodę dodatkową.

d) Przyznane zostaną także nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego
i czwartego miejsca.

d) Dodatkowe nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie
na inne przewidziane lub na ich ekwiwalent pieniężny,
przy czym wolne od podatku dochodowego
są nagrody rzeczowe do wysokości 760 zł.

e) Realizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

6. Postanowienia końcowe

a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie
w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać)
do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów, zmiany terminu.

c) Nagrody muszą być odebrane do końca kwietnia 2015 roku.

d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie
zostaną wykluczeni z udziału w konkursie.
W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą
osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.

e) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://wielkieszanse.wordpress.com/

f) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.

g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator
lub Jury Dyktanda.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s